Level 9 Level 11
Level 10

Vorräte anlegen


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kaimono ni iki masho u
lass uns shoppen gehen
ichiba ni iki masho u
lass uns auf den Markt gehen
kore wa Suzuki san no tame desu
das ist für Herr Suzuki
watashi wa Riho san no tame ni nani ka kai tai desu
ich möchte etwas für Frau Riho kaufen
kore wa watashi no tame desu ka?
ist das für mich?
ōkii yakkyoku ga arimasu
es gibt da eine große Apotheke
takusan no hito ga imasu
es gibt da viele Leute
ATM wa arimasu ka?
gibt es da einen Geldautomaten?
ginkō wa arimasen
es gibt da keine Banken
chīsai honya ga takusan arimasu
es gibt da viele kleine Buchhandlungen
okyakusama wa kamisama desu
der Kunde ist König