Level 19 Level 21
Level 20

Treibstoff für dein Vokabular: Menschliche Interes


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
watashi no ani wa daigaku de benkyō shite imasu
mein großer Bruder studiert an der Universität
watashi no musume wa yōchien ni itte imasu
meine Tochter geht in den Kindergarten
Suzuki san wa nani o suru no ga daisuki desu ka?
was macht Herr Suzuki gerne?
Maria san wa nani ni kyōmi ga arimasu ka?
wofür interessiert sich Frau Maria?
Riho san wa shinbun o yomu no ga kirai desu
Frau Riho hasst es, Zeitung zu lesen
Shō san wa geijutsu ni kyōmi ga arimasu ka?
interessiert sich Herr Sho für Kunst?
Riho san wa gogaku ni kyōmi ga arimasu
Frau Riho interessiert sich für Sprachen
watashi no kanojo wa geijutsu to ongaku ga kirai desu
meine Freundin hasst Kunst und Musik
watashi tachi no okāsan wa itsumo nyūsu o mi te imasu
unsere Mutter schaut immer die Nachrichten