Level 2 Level 4
Level 3

Verloren im Weltraum


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
densha no eki wa doko desu ka?
wo ist der Bahnhof?
kōen wa asoko desu
der Park ist da drüben
watashi tachi wa mondai ga arimasu
wir haben ein Problem
michi ni mayoi mashi ta
wir haben uns verirrt
Suzuki san wa chizu o motte imasu ka?
Herr Suzuki, haben Sie eine Landkarte?
watashi wa gaikoku jin desu
ich bin Ausländer
watashi wa sukoshi konran shi mashi ta
ich bin ein bisschen durcheinander
Maria san wa doko ni ikimasu ka?
Frau Maria, wohin gehen Sie?
Suzuki san wa gekijō ni ikimasu
Herr Suzuki geht ins Theater
watashi wa koko shusshin dewa arimasen
ich komme nicht von hier
watashi wa gekijō o mitsuketai desu
ich möchte das Theater finden