Level 36 Level 38
Level 37

Über die Zukunft reden


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
watashi wa yo ji ni ie ni imasu
ich komme um vier Uhr nach Hause
watashi wa ashita gakkō ni i masen
ich bin morgen nicht in der Schule
watashi tachi wa natsu nihon ni ikimasu
wir fliegen im Sommer nach Japan
Suzuki san wa dare to issho ni ikimasu ka?
mit wem geht Herr Suzuki?
Maria san wa tsugi no fuyu ni nihon e kimasu
Frau Maria wird nächsten Winter nach Japan kommen