Level 17 Level 19
Level 18

Shopping terapia


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kasa
ombrello
baggu
borsa
saifu
portafoglio
oshikko o shimasu
fare pipì
watashi wa...naku te wa ike masen
devo ...
atarashii desu
è nuovo
furui desu
è vecchio (oggetto)
shimatte imasu
essere chiuso
aite imasu
essere aperta
Shō san wa atarashii shatsu ga hoshii desu ka?
Sig. Sho, vuole una camicia nuova?
Riho san wa aoi zubon ga hoshii desu ka?
Sig.na Riho, vuole i pantaloni blu?
watashi wa midori no sukāto ga hoshii desu
voglio una gonna verde
Suzuki san wa nani o kai tai desu ka?
cosa vuole comprare il Sig. Suzuki?
watashi wa fuku o kai tai desu
voglio comprare dei vestiti
ginkō wa aite imasu
la banca è aperta
watashi wa kasa o kawa naku te wa ike masen
devo comprare un ombrello
watashi wa oshikko o shinakutewa ikemasen
devo fare pipì