Level 15 Level 17
Level 16

Misurare le cose


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mētoru
metro
mirimētoru
millimetro
senchimētoru
centimetro
kiromētoru
chilometro
guramu
grammo
kiro
chilo
ton
tonnellata
ten
punto
hakarimasu
misurare
yase masu
perdere peso
futorimasu
ingrassare
ichi mētoru wa hyaku senchimētoru desu
un metro corrisponde a 100 centimetri
ichi kiro wa sen guramu desu
un chilo corrisponde a mille grammi
Maria san wa roku jukkiro desu
pesa 60 chili
watashi wa san kiro omo sugimasu
peso di tre chili troppo
Suzuki san wa ichi mētoru nana jū go senchimētoru desu
è alto un metro e settantacinque centimetri