Level 2 Level 4
Level 3

Perdersi nello spazio


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
densha no eki wa doko desu ka?
dove si trova la stazione ferroviaria?
kōen wa asoko desu
il parco è là
watashi tachi wa mondai ga arimasu
abbiamo un problema
michi ni mayoi mashi ta
ci siamo persi
Suzuki san wa chizu o motte imasu ka?
Sig. Suzuki, ha una mappa?
watashi wa gaikoku jin desu
sono straniero
watashi wa sukoshi konran shi mashi ta
sono un po' confuso
Maria san wa doko ni ikimasu ka?
Sig.na Maria, dove sta andando?
Suzuki san wa gekijō ni ikimasu
il Sig. Suzuki sta andando a teatro
watashi wa koko shusshin dewa arimasen
non sono di qui
watashi wa gekijō o mitsuketai desu
voglio trovare il teatro