Level 34 Level 36
Level 35

Uscire con gli amici


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shibai
opera (teatrale)
niwa
giardino
pātī
festa
kurabu
discoteca; club
zehi
impazientemente; con entusiasmo
issho ni imasu
stare insieme
ne masu
dormire; andare a letto
nemuri ni ochimasu
addormentarsi
okimasu
svegliarsi
ichi nin mo i masen
non c'è nessuno
minasan
tutti
watashi to
con me
Maria san to
con la Sig.na Maria
Riho san wa sekai o mi ta gatte imasu
la Sig.na Riho vuole girare il mondo
watashi to pātī ni ikitai desu ka?
vuoi venire alla festa con me?
watashi wa zehi sō shi tai no desu ga, ashita hayaku oki naku te wa ike masen
mi piacerebbe, ma devo svegliarmi presto domani
watashi wa nani mo shi taku arimasen
non voglio fare niente
watashi to issho ni i tai hito ga hitori mo ima sen
nessuno vuole uscire con me