Level 2
Level 1

New level


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
A Bird In The Hand Is Worth Two In The Bush
Having something that is certain is much better than taking a risk for more, because chances are you might lose everything. Một con chim trong bàn tay đáng giá bằng hai con trong bụi rậm - Nắm chắc điều gì đó còn tốt hơn là đánh liều, bởi vì có khả năng bạn sẽ mất tất cả
A Chip On Your Should-er
Being upset for something that happened in the past. Tức giận vì chuyện đã xảy ra ở quá khứ
A Dime A Dozen
Anything that is common and easy to get. Thứ gì rất phổ biến và rất dễ kiếm
A Drop in the Bucket
A very small part of something big or whole. Một phần rất nhỏ của cái gì rất lớn
A Penny Saved Is A Penny Earned
By not spending money, you are saving money (little by little). Không tiêu tiền cũng chính là đang tiết kiệm tiền (từng chút một)
A Picture Paints a Thousand Words
A visual presentation is far more descriptive than words. Một bức tranh thay nghìn lời nói - Sự thể hiện bằng hình ảnh có sức miêu tả tốt hơn từ ngữ
A Piece of Cake
A task that can be accomplished very easily. Một nhiệm vụ có thể hoàn thành một cách quá dễ dàng
Actions Speak Louder Than Words
It's better to actually do something than just talk about it. Hành động có giá trị hơn lời nói - Làm tốt hơn là chỉ nói.
Add Fuel To The Fire
Whenever something is done to make a bad situation even worse than it is. Thêm dầu vào lửa - Làm một việc gì đó chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ thêm
Against The Clock
Rushed and short on time. Chạy đua với đồng hồ - Vội vã, ít thời gian
All Bark And No Bite
When someone is threatening and/or aggressive but not willing to engage in a fight. Khi ai đó chỉ biết dọa nạt và tỏ ra hung dữ nhưng lại không sẵn sàng tham gia vào chiến đấu
All Greek to me
Meaningless and incomprehensible like someone who cannot read, speak, or understand any of the Greek language would be. Vô nghĩa và khó hiểu như kiểu ai đó không thể đọc, nói hay hiểu được tiếng Hy Lạp
All In The Same Boat
When everyone is facing the same challenges. Cùng hội cùng thuyền - Khi tất cả mọi người cùng đối diện với một khó khăn
An Arm And A Leg
Very expensive. A large amount of money. Cực đắt đỏ, tốn rất nhiều tiền
Apple of My Eye
Someone who is cherished above all others. Ai đó được yêu quý hơn tất cả những người khác
As High As A Kite
Anything that is high up in the sky. Bất kì cái gì ở trên trời cao