Level 1 Level 3
Level 2

New level


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Back Seat Driver
People who criticize from the sidelines, much like someone giving unwanted advice from the back seat of a vehicle to the driver. Người mà chỉ biết ở ngoài mà đưa ra lời khuyên, như kiểu ai đó ngồi ghế sau mà cứ đưa ra những lời khuyên không thỏa đáng cho tài xế
Back To Square One
Having to start all over again. Bắt đầu lại từ đầu
Barking Up The Wrong Tree
A mistake made in something you are trying to achieve. Mắc sai lầm khi đang cố đạt được điều gì
Beat A Dead Horse
To force an issue that has already ended. Gượng ép một vấn đề đã kết thúc
Beating Around The Bush
Avoiding the main topic. Not speaking directly about the issue. Tránh đi vào chủ đề chính, không nói thẳng vào vấn đề - Đánh trống lảng
Bite Off More Than You Can Chew
To take on a task that is way to big. Nhận một nhiệm vụ lớn quá sức
Bite Your Tongue
To avoid talking. Tránh nói chuyện
Blood Is Thicker Than Water
The family bond is closer than anything else. Người trong một nhà thì thân thiết hơn bất cứ ai khác – Giọt máu đào hơn ao nước lã.
Blue Moon
A rare event or occurance. Một việc rất hiếm khi xảy ra.