Level 13 Level 15
Level 14

Level 14


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ano hito tachi wa dare desu ka?
他們是誰?
kono hito wa watashi no okāsan desu
這是我媽媽
kono hito wa watashi no ani desu
他是我的哥哥
sono hito wa watashi no musume dewa arimasen
那不是我的女兒
kono hito wa nihon shusshin no watashi no tomodachi desu
這是我來自日本的朋友
Shō san wa kanojo ga imasu ka?
翔先生有女朋友?
Riho san no kareshi wa shigoto o shite imasu ka?
里保女士的男朋友有工作嗎?
Suzuki san wa ofisu de hatarai te imasu
鈴木先生在辦公室工作