Level 19 Level 21
Level 20

Level 20


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
watashi no ani wa daigaku de benkyō shite imasu
我哥哥在上大學
watashi no musume wa yōchien ni itte imasu
我女兒在上幼稚園
Suzuki san wa nani o suru no ga daisuki desu ka?
鈴木先生喜歡做什麼呢?
Maria san wa nani ni kyōmi ga arimasu ka?
瑪麗亞女士對什麼感興趣呢?
Riho san wa shinbun o yomu no ga kirai desu
里保女士討厭讀報紙
Shō san wa geijutsu ni kyōmi ga arimasu ka?
翔先生對藝術感興趣嗎?
Riho san wa gogaku ni kyōmi ga arimasu
里保女士對語言感興趣
watashi no kanojo wa geijutsu to ongaku ga kirai desu
我女朋友討厭藝術和音樂
watashi tachi no okāsan wa itsumo nyūsu o mi te imasu
我們的媽媽總是看新聞