Level 2 Level 4
Level 3

Level 3


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
densha no eki wa doko desu ka?
火車站在那裡?
kōen wa asoko desu
公園在那邊
watashi tachi wa mondai ga arimasu
我們有麻煩了
michi ni mayoi mashi ta
迷路了
Suzuki san wa chizu o motte imasu ka?
鈴木先生,你有地圖嗎?
watashi wa gaikoku jin desu
我是外國人
watashi wa sukoshi konran shi mashi ta
我有點困惑
Maria san wa doko ni ikimasu ka?
瑪麗亞女士,你要去哪裡?
Suzuki san wa gekijō ni ikimasu
鈴木先生要去劇院
watashi wa koko shusshin dewa arimasen
我不是來自這裡
watashi wa gekijō o mitsuketai desu
我想找到劇院