Level 37 Level 39
Level 38

Level 38


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ronbun
論文
tegami
kozutsumi
包裹
yūsō shimasu
郵寄
uketorimasu
接收﹔收到
shokki
碗碟﹔餐具
shokki o araimasu
洗碗
sentaku
脏衣服
sentaku o shimasu
洗衣服
seiketsu
干淨﹔潔淨的
kitanai
骯臟的
shimi
污點﹔污漬
sōji
打掃 (名詞)
sōji shimasu
打掃﹔做清潔 (動詞)
ie o sōji shimasu
打掃房間
tasuke masu
幫助
narimasu
是;成為
ichi nin kiri
一個人﹔獨自
Shō san wa ichi nin kiri ni nari ta gatte imasu
翔先生想一個人待著
Riho san wa tsukare ta kara ie ni nokori ta gatte imasu
里保女士覺得累所以想待在家裡
watashi wa ronbun o kaka naku te wa ike masen
我必須要寫論文
watashi wa sentaku suru no ga kirai desu
我討厭洗衣服