Level 4 Level 6
Level 5

Level 5


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nedan
價格
mimasu
看﹔看見
...shite mimasu
嘗試...
tameshite mimasu
試穿﹔試做
shichakushitsu
試衣間
yasui desu
是便宜的
hontō
真的﹔真實的
jissai
其實﹔實際上
watashi wa atarashii bōshi ga hitsuyō desu
我需要一頂新帽子
mi te!
看!
watashi wa sen en shika arimasen
我只有1000日圓
kore o tameshite miru koto wa kanō desu ka?
這個可以試穿嗎?
watashi wa kangaeru jikan ga hitsuyō desu
我需要時間想想
sore wa hontōni takai desu
真的很貴
kore wa motto yasui desu
這個更便宜
are wa jissai wa motto ōkii desu
那個其實更大些