Level 2 Level 4
Level 3

作為人類


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shiawase desu
是幸福的
kanashin de imasu
是悲傷的
okotte imasu
在生氣
machigatte imasu
錯了
tadashii desu
是正確的
tsukarete imasu
(現在) 累了﹔覺得累
...ga
提示主語的虛詞﹔但是
ii desu; yoi desu
是好的﹔能夠 (允許)
warui desu
是壞的
kibun
感覺﹔心情
kibun ga warui desu
是不舒服的﹔是難受的
onaka
肚子
suite imasu
是空的
onaka ga suite imasu
是餓的﹔肚子餓了
nodo
喉嚨
kawaite imasu
是干的﹔是干燥的
nodo ga kawaite imasu
口干的﹔覺得口干
watashi wa kibun ga warui desu
我覺得不舒服
Riho san wa tsukarete imasu
里保女士累了;里保女士,你累了
Shō san wa onaka ga suite imasu ka?
翔先生饿了吗?;翔先生,你饿了吗?
watashi wa machigatte imasu ka?
是我錯了嗎?
watashi wa tadashii desu
我是對的