Level 17 Level 19
Level 18

购物疗法


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kasa
雨伞;伞
baggu
包;提包
saifu
钱包
oshikko o shimasu
小便
watashi wa...naku te wa ike masen
我必须...
atarashii desu
是新的
furui desu
是旧的
shimatte imasu
是关着的
aite imasu
是开着的
Shō san wa atarashii shatsu ga hoshii desu ka?
翔先生想要一件新衬衫吗?
Riho san wa aoi zubon ga hoshii desu ka?
里保女士想要那条蓝色的裤子吗?
watashi wa midori no sukāto ga hoshii desu
我想要一条绿裙子
Suzuki san wa nani o kai tai desu ka?
铃木先生想买什么?
watashi wa fuku o kai tai desu
我想买衣服
ginkō wa aite imasu
银行开着呢
watashi wa kasa o kawa naku te wa ike masen
我必须买把伞
watashi wa oshikko o shinakutewa ikemasen
我得去小便