Level 14 Level 16
Level 15

和平的象征


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kisu
吻 (名词)
kisu shimasu
接吻 (动词)
hagu
拥抱 (名词)
hagu shimasu
拥抱 (动词)
atarashii mono
新的东西
kore ijō
(在目前基础上)再
sudeni
已经
watashi wa okāsan ni purezento o kawa nakute wa ike masen
我必须给妈妈买礼物
watashi no okāsan mo tokei o hoshi gatte imasu
我妈妈也想要一支手表
watashi wa sudeni keitai o motte imasu
我已经有手机了
watashi no ani wa sudeni sumaho o motte imasu ga, atarashii mono o hoshi gatte imasu
我哥哥已经有手机了,却还想要一个新的
watashi no kodomo tachi wa kore ijō bideo gēmu wa hitsuyō arimasen
我的孩子不需要再买新的电子游戏了
hagu shite
抱我;拥抱我