Level 19 Level 21
Level 20

补充单词燃料:人类兴趣


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
watashi no ani wa daigaku de benkyō shite imasu
我哥哥在上大学
watashi no musume wa yōchien ni itte imasu
我女儿在上幼儿园
Suzuki san wa nani o suru no ga daisuki desu ka?
铃木先生喜欢做什么呢?
Maria san wa nani ni kyōmi ga arimasu ka?
玛丽亚女士对什么感兴趣呢?
Riho san wa shinbun o yomu no ga kirai desu
里保女士讨厌读报纸
Shō san wa geijutsu ni kyōmi ga arimasu ka?
翔先生对艺术感兴趣吗?
Riho san wa gogaku ni kyōmi ga arimasu
里保女士对语言感兴趣
watashi no kanojo wa geijutsu to ongaku ga kirai desu
我的女朋友讨厌艺术和音乐
watashi tachi no okāsan wa itsumo nyūsu o mi te imasu
我们的妈妈总是看新闻