Level 20 Level 22
Level 21

救命!


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kyūkyū sha
救护车
yobimasu
呼叫;召唤
denwa shimasu
打电话
kossetsu shite iru
是坏的;断裂的
kyūkyū sha o yon de
叫救护车
doko ga itai no desu ka?
哪里疼?
watashi no ude ga itai desu
我手臂疼
isha wa Suzuki san no ashi wa kossetsu shiteiru to kangaete imasu
医生认为铃木先生的腿断了
ki o tsukete!
小心!(非正式用语)