Level 2 Level 4
Level 3

迷失在宇宙


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
densha no eki wa doko desu ka?
火车站在那里?
kōen wa asoko desu
公园在那边
watashi tachi wa mondai ga arimasu
我们有麻烦了
michi ni mayoi mashi ta
我们迷路了
Suzuki san wa chizu o motte imasu ka?
铃木先生,你有地图吗?
watashi wa gaikoku jin desu
我是外国人
watashi wa sukoshi konran shi mashi ta
我有点困惑
Maria san wa doko ni ikimasu ka?
玛丽亚女士,你要去哪里?
Suzuki san wa gekijō ni ikimasu
铃木先生要去剧院
watashi wa koko shusshin dewa arimasen
我不是来自这里
watashi wa gekijō o mitsuketai desu
我想找到戏院