Level 37 Level 39
Level 38

辛福家庭


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ronbun
论文
tegami
kozutsumi
包裹
yūsō shimasu
邮寄
uketorimasu
接收;收到
shokki
碗碟;餐具
shokki o araimasu
洗碗
sentaku
脏衣服
sentaku o shimasu
洗衣服
seiketsu
干净;洁净的
kitanai
肮脏的
shimi
污点;污渍
sōji
打扫 (名词)
sōji shimasu
打扫;做清洁 (动词)
ie o sōji shimasu
打扫房间
tasuke masu
帮助
narimasu
是;成为
ichi nin kiri
一个人;独自
Shō san wa ichi nin kiri ni nari ta gatte imasu
翔先生想一个人待着
Riho san wa tsukare ta kara ie ni nokori ta gatte imasu
里保女士觉得累所以想待在家里
watashi wa ronbun o kaka naku te wa ike masen
我必须要写论文
watashi wa sentaku suru no ga kirai desu
我讨厌洗衣服