Level 4 Level 6
Level 5

购物疗法


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nedan
价格
mimasu
看;看见
...shite mimasu
尝试...
tameshite mimasu
试穿;试做
shichakushitsu
试衣间
yasui desu
是便宜的
hontō
真的;真实的
jissai
其实;实际上
watashi wa atarashii bōshi ga hitsuyō desu
我需要一顶新帽子
mi te!
看!
watashi wa sen en shika arimasen
我只有1000日元
kore o tameshite miru koto wa kanō desu ka?
这个可以试穿吗?
watashi wa kangaeru jikan ga hitsuyō desu
我需要时间想想
sore wa hontōni takai desu
真的很贵
kore wa motto yasui desu
这个更便宜
are wa jissai wa motto ōkii desu
那个其实更大些