Level 24 Level 26
Level 25

Irregular Verbs 25


99 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
beat beat beaten
vurmaq
become became become
çevrilmək (nəyəsə dönüşmək)
begin began begun
başlamaq
bend bent bent
əymək, bökmək
bet bet bet
mərc gəlmək, bəhs etmək
bite bit bitten
dişləmək
bleed bled bled
qanamaq
blow blew blown
üfürmək
break broke broken
sınmaq
bring brought brought
gətirmək
build built built
tikmək (bina)
buy bought bought
almaq
catch caught caught
tutmaq, yaxalamaq
choose chose chosen
seçmək
come came come
gəlmək
cost cost cost
qiyməti olmaq, başa gəlmək
cut cut cut
kəsmək
dig dug dug
qazmaq
do did done
etmək
draw drew drawn
çəkmək (kağız üzərinə nəsə)
drink drank drunk
içmək
drive drove driven
sürmək (maşın)
eat ate eaten
yemək
fall fell fallen
yıxılmaq, tökülmək
feed fed fed
yedirmək, qidalandırmaq, yemləmək
feel felt felt
hiss etmək
fight fought fought
savaşmaq, dalaşmaq, vuruşmaq
find found found
tapmaq
fly flew flown
uçmaq
forget forgot forgotten
unutmaq
forgive forgave forgiven
bağışlamaq
freeze froze frozen
donmaq
get got gotten
əldə etmək
give gave given
vermək
go went gone
getmək
hang hung hung
asmaq
have had had
malik olmaq, sahib olmaq
hear heard heard
eşitmək
hide hid hidden
gizlətmək, gizlənmək
hit hit hit
vurmaq, zərbə endirmək
hold held held
tutub saxlamaq
hurt hurt hurt
incitmək, ağrı vermək
keep kept kept
tutmaq, saxlamaq
know knew known
bilmək
lay laid laid
sərmək, uzandırmaq, yaymaq
lead led led
yönləndirmək, öncülük etmək, rəhbərlik etmək
leave left left
tərk etmək, çıxmaq, getmək
lend lent lent
borc vermək
let let let
icazə vermək
lie lay lain
sərilmək, uzanmaq, yayılmaq
light lit lit
işıqlandırmaq
lose lost lost
itirmək, azmaq
make made made
düzəltmək, məcbur etmək
mean meant meant
mənaya vermək
meet met met
görüşmək
pay paid paid
ödəmək
put put put
qoymaq
quit quit quit
çıxmaq
read read read
oxumaq
ride rode ridden
sürmək(üzərinə çıxılan bir şeyi)
ring rang rung
zəng çalmaq
rise rose risen
yüksəlmək, qalxmaq, artmaq
run ran run
qaçmaq
say said said
söyləmək
see saw seen
görmək
sell sold sold
satmaq
send sent sent
göndərmək
set set set
qurmaq, yerləşdirmək
shake shook shaken
əsmək, silkələnmək
shine shone shone
parlamaq
shoot shot shot
atəş açmaq (odlu silahla)
shrink shrank shrunk
bürüşmək, büzülmək
shut shut shut
bağlamaq
sing sang sung
oxumaq
sink sank sunk
batmaq, aşağı çökmək
sit sat sat
oturmaq
sleep slept slept
yatmaq
slide slid slid
sürüşmək
speak spoke spoken
danışmaq
spend spent spent
xərcləmək
spin spun spun
fırlanmaq, dolamaq, əyilmək
stand stood stood
durmaq dayanmaq (bir yerdə)
steal stole stolen
oğurlamaq
stick stuck stuck
sancmaq, çaxmaq
sting stung stung
sancmaq, çaxmaq, çalmaq
swear swore sworn
and içmək
sweep swept swept
süpürmək
swim swam swum
üzmək
take took taken
götürmək
teach taught taught
dərs keçmək, öyrətmək
tear tore torn
yırtmaq, parçalamaq
tell told told
demək. söyləmək
think thought thought
fikirləşmək
throw threw thrown
tullamaq, atmaq
understand understood understood
anlamaq, başa düşmək
wake woke woken
yuxudan durmaq, ayılmaq
wear wore worn
geyinmək
win won won
qələbə çalmaq, qazanmaq
write wrote written
yazmaq