Level 101 Level 103
Level 102

European Union


63 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
member states
üye devletler
legislation
mevzuat, yasama
enact
yasallaştırmak
free movement
serbest hareket
monetary
parasal
establish
kurmak
regional development
bölgesel gelişim
currency
para birimi
common policies
ortak ilkeler
ensure
sağlamak
supranational
uluslarüstü
accession
üyelik, katılım
citizenship
vatandaşlık
amendment
değişiklik, düzeltme
constitutional
anayasal
gross domestic product
gayri safi yurtiçi hasıla
purchasing power
satın alma gücü
award
ödül
permanent
kalıcı
diplomatic missions
diplomatik görevler
antidote to extreme nationalism
aşırı milliyetçiliğin panzehiri
pivotal movement
öncü hareket
voter
oyveren
enlargement
genişleme
flag
bayrak
candidate
aday
adopt
benimsemek
provision
hüküm
reconciliation
mutabakat
human rights
insan hakları
debt crisis
borç krizi
maritime climate
deniz iklimi
privilege
ayrıcalık
obligation
yükümlülük
sovereignty
bağımsızlık
waste management
atık yönetimi
trade barriers
ticaret engelleri
scrutinize
incelemek
sort out disputes
anlaşmazlıkları çözmek
budget
bütçe
supplement
takviye
ratify
onaylamak
dignity
haysiyet
minority
azınlık
solidarity
dayanışma
pluralism
çoğulculuk
justice
adalet
freedom
özgürlük
consolidate
birleştirmek
invalidate
geçersiz kılmak
fundamental rights
temel haklar
adhere
uymak
failure
başarısızlık
death penalty
ölüm cezası
extradition
suçlunun iade edilmesi
state aid
devlet yardımı
prohibition
yasak
race
ırk
religion
din
military alliance
askeri ittifak
neutrality
tarafsızlık
humanitarian aid
insani yardım
vocational education
mesleki eğitim