Level 2 Level 4
Level 3

Deep Reading 3: Rising Inequality


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
economic disruption
ekonomik kargaşa
unease of the past
geçmişin sıkıntıları
survey findings
araştırma sonuçları
short-term problems
kısa vadeli problemler
central feature
ana özellik
favor
kayırmak
respondent
katılımcı
the latter
sonraki
expanding
genişleyen
widely
yaygınca
ordinary citizens
sıradan vatandaşlar
pose a threat
tehdit oluşturmak
move forward
ilerlemek
free market
serbest piyasa
global trade
küresel ticaret
economic ladder
ekonomik merdiven
share
pay, paylaşmak
left behind
geride bırakmak
long-lasting
uzun süreli
contrasting opinions
zıt görüşler
adversely affect
kötü etkilemek
soar
artmak
fluctuate
dalgalanmak
decrease
azalmak
apprehension
kaygı, endişe
ignorance
cehalet
negligence
ihmal
local
yerel
slight
az, hafif
extensively
kapsamlı olarak
deter
caydırmak
threaten
tehdit etmek
support
desteklemek
disrupt
kesintiye uğratmak, bozmak
drop
düşmek, damla
endangered
tehlike altında
destruction
imha
resignation
istifa