Level 65 Level 67
Level 66

Deep Reading Extra 9


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pass away at a young age
genç yaşta ölmek
defend against infection
enfeksiyona karşı korumak
acquire wealth
zenginlik elde etmek
advocate revolution
devrimi desteklemek
lesser man
önemsiz adam
reliable indicator
güvenilir gösterge
arduous task
zorlu görev
trivial details
önemsiz detaylar
worthwhile changes
yararlı değişikler
auxiliary forces
takviye güçler
occupy a large area
büyük bir alanı kapsamak
introduce a new law
yeni bir kanunu yürürlüğe sokmak
hold up the meeting
toplantıyı ertelemek
progress controllably
kontrollü bir şekilde ilerlemek
satisfy all parties
tüm tarafları tatmin etmek
widely reckon(ed)
yaygınca iddia etmek
inadequate support
yetersiz destek
flawless design
hatasız tasarım
inconsistent behaviour
tutarsız davranış
moderate growth
orta düzey büyüme
likely outcome
olası sonuç
solitary game
tek kişilik oyun
ruin the coast
sahili mahvetmek
weaken the immunity
bağışıklığı zayıflatmak
come across a friend
arkadaşla karşılaşmak
advance rapidly
hızlıca ilerlemek
master a language
bir dilde uzmanlaşmak
form a bond
bağ oluşturmak
negligible difference
küçük fark
suitable candidate
uygun aday