Level 66 Level 68
Level 67

Deep Reading Extra 10


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
various goods
çeşitli ürünler
orthodox treatment
geleneksel tedavi
hypothetical example
hayali örnek
indeliberate mistake
istemsiz hata
crush the vehicle
aracı ezmek
frequently arise
sıklıkla ortaya çıkmak
take over the management
yönetimi devralmak
deteriorate rapidly
hızlıca kötüleşmek
alleviate pain
acıyı hafifletmek
strongly advise
kuvvetle önermek
limited resources
kısıtlı kaynaklar
regular customer
düzenli müşteri
current approaches
güncel yaklaşımlar
primary concern
ana kaygı
wide gap
büyük aralık
accidental discovery
tesadüfi keşif
discourage novelty
yenilikten vazgeçirmek
set up the software
yazılımı kurmak
drop out of school
okulu yarıda bırakmak
stall suddenly
aniden durmak
infer easily
kolaylıkla çıkarım yapmak
render excellent service
olağanüstü hizmet sunmak
huge success
büyük başarı
proper equipment
uygun malzeme
contrasting theories
karşıt teoriler
usual spot
her zamanki yer
broad range
geniş yelpaze
unintentional injury
kasıtsız yaralanma
induce drowsiness
uyuşukluğa yol açmak
originate in the sea
denizde ortaya çıkmak