Level 68 Level 70
Level 69

Deep Reading Extra 12


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
up-to-date software
güncel yazılım
influential people
etkili insanlar
sluggish market
durgun piyasa
secure location
güvenli bölge
supress emotions
duyguları bastırmak
contravene law
kanunu ihlal etmek
turn down the application
başvuruyu reddetmek
lessen the risk
riski azaltmak
overcome the problem
problemin üstesinden gelmek
furnish the room
odayı dekore etmek
little fuss
az kargaşa
proficient swimmer
uzman yüzücü
divergent attitude
farklı tutum
mediocre performance
sıradan performans
prolonged lifespan
uzamış ömür
stable condition
dengeli durum
repress desires
arzularını bastırmak
run a company
şirket işletmek
take up the challenge
meydan okumayı kabul etmek
ignore threats
tehditleri gözardı etmek
supply vitamins
vitamin sağlamak
offer a low salary
düşük maaş önermek
trivial matter
önemsiz mesele
skillful driver
becerikli sürücü
past event
geçmiş olay
paramount necessity
önemli gereksinim
thriving species
gelişen türler
solo appearance
tek kişilik sahne
divide into pieces
parçalara bölmek
adopt new methods
yeni metodlar benimsemek