Level 74 Level 76
Level 75

Deep Reading Extra 18


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
unorthodox events
sıradışı olaylar
significant contribution
büyük katkı
wise choice
mantıklı tercih
unique opportunity
eşsiz fırsat
issue directions
direktif vermek
aspire to excellence
mükemmeliyeti istemek
execute the plan
planı harekete geçirmek
enhance the quality
kaliteyi artırmak
derive benefit
fayda elde etmek
develop a skill
beceri geliştirmek
chief reason
ana sebep
reputable company
saygıdeğer şirket
obsolete beliefs
eski inançlar
critical decision
önemli karar
notable collection
dikkate değer koleksiyonu
coincidental meeting
tesadüfi toplantı
compel a change
değişime zorlamak
evolve constantly
sürekli evrimleşmek
exterminate animals
hayvanları yok etmek
escalate considerably
büyük ölçüde artmak
work out a problem
problemi halletmek
supply arms
silahları tedarik etmek
foremost expert
önde gelen uzman
honorable person
namuslu insan
constant pressure
sürekli baskı
abstract notions
soyut fikirler
dramatic shift
keskin değişim
potent weapon
güçlü silah
engender controversy
fikir ayrılığına yol açmak
reform the law
kanunu yeniden düzenlemek