Level 75 Level 77
Level 76

Deep Reading Extra 19


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
swell the population
nüfusu şişirmek
plummet down the mountain
dağdan aşağıya yuvarlanmak
overtake the bus
otobüsü sollamak
discover a new tribe
yeni bir kabile keşfetmek
minuscule pieces
küçük parçalar
disastrous effect
yıkıcı etki
unfamiliar events
alışılagelmedik olaylar
apparent discrepancy
belirgin tutarsızlık
established beliefs
yerleşmiş görüşler
initial thoughts
ilk düşünceler
unearth remains
kalıntıları ortaya çıkarmak
grasp the meaning
anlamı yakalamak
require adjustments
düzeltmeler gerektirmek
destroy self-confidence
özgüvenini mahvetmek
consume excessively
aşırı tüketmek
reasonable price
makul fiyat
dangerous chemicals
tehlikeli kimyasallar
veteran players
emektar oyuncular
incorporate a new tool
yeni bir araç kullanmak
encompass three cities
üç şehri kapsamak
construct an argument
bir argüman oluşturmak
acknowledged scholar
tanınmış akademisyen
persistent cough
sürekli öksürük
appropriate vaccination
uygun aşılar
attain goals
hedefleri elde etmek
disobey orders
emirlere uymamak
split into half
ikiye ayrılmak
locate the victim
kurbanın yerini belirlemek
primary goal
ana hedef
valuable commodity
değerli emtia