Level 76 Level 78
Level 77

Deep Reading Extra 20


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hand out the documents
belgeleri vermek
offend someone
birisini incitmek
encounter difficulties
güçlüklerle karşılaşmak
yield results
sonuç vermek
capable hands
uzman eller
pioneering techniques
öncü teknikler
compelling evidence
açık kanıt
alternative venue
alternatif alan
excessive spending
aşırı harcama
speedy recovery
hızlı iyileşme
sensible idea
mantıklı fikir
analogous concepts
benzer kavramlar
obstinate resistance
inatçı direniş
dominant power
baskın güç
joyful attitude
mutlu tavır
prompt response
hızlı yanıt
realize the threat
tehditi fark etmek
lead to obesity
obeziteye yol açmak
warn against strangers
yabancılara karşı uyarmak
fruitful discussion
faydalı tartışma
identical twins
tek yumurta ikizleri
extensive repertoire
büyük repertuar
exclusive access
(kişiye) özel erişim
abrupt fall
ani düşüş
possess critical features
önemli özelliklere sahip olmak
consider options
seçenekleri gözden geçirmek
potential harm
olası zarar
exceptional beauty
sıradışı güzellik
compatible software
uyumlu yazılım
severe storm
sert fırtına