Level 77 Level 79
Level 78

Deep Reading Extra 21


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sprout up everywhere
her yerde ortaya çıkmak
violate rules
kuralları ihlal etmek
elect politicians
politikacıları seçmek
prominent scientist
öncü bilim adamı
slight hesitation
küçük çekince
pathetic attempt
çaresiz girişim
rewarding job
tatmin meslek
synonymous words
eş anlamlı kelimeler
collect stamps
pul toplamak
guess the meaning
anlamı tahmin etmek
valid documents
geçerli dökümanlar
elementary mistakes
basit hatalar
theorize new concepts
yeni kavramlar öne sürmek
achieve objectives
hedefleri elde etmek
find out a solution
çözüm bulmak
corresponding term
karşılık gelen terim
leading expert
önde gelen uzman
legitimate expense
makul harcama
opposite views
zıt görüşler
desire wealth
servet arzulamak
bring about collapse
yıkıma yol açmak
penniless artist
beş parasız ressam
excellent condition
harika durum
outstanding achievement
sıradışı başarı
equivalent job
aynı iş
recognize the importance
önemini fark etmek
annihilate each other
birbirini yok etmek
maintain discipline
disiplini sağlamak
pleasing performance
tatminkar performans
feasible project
uygulanabilir proje