Level 37 Level 39
Level 38

Pallas 26-28


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1. zaak, ding 2. bezittingen, geld
χρῆμα
1. voldoende 2. geschikt, in staat
ἱκανός
offeren
θύω
afnemen, wegnemen
ἀφαιρέω
zeggen
φημί
zilver, geld
ἀργύριον
dertig
τριάκοντα
zo groot als, zoveel als
ὅσος
teruggeven
ἀποδίδωμι
toevoegen
προστίθημι
redding, behoud
σωτηρία
het is nuttig, het is voordelig
συμφέρω
natuur, aard
φύσις
schandelijk, lelijk
αἰσχρός
als, indien
ἐάν
opdat, om te
ἵνα
1. voortreffelijkheid 2. dapperheid 3. deugd
ἀρετή
dichter
ποιητής
opdat, om te
ὅπως
gemeenschappelijk
κοινός
strijd, wedstrijd
ἀγών
1. gewoonte 2. wet
νόμος
strijden, vechten
μάχομαι
wanneer
ὅταν
1. rechtop 2. juist
ὀρθός
kring, cirkel
κύκλος
snijden
τέμνω
gaan, reizen
πορεύω
weg
ὁδός
overig
λοιπός
1. laten gaan, wegsturen 2. vrijlaten, toestaan
ἀφίημι
zenden, laten gaan
ἵημι
voorbereiden, gereedmaken, uitrusten
κατασκευάζω
1. tegenover 2. vijandig
ἐναντίος
bronzen
χαλκοῦς
wenden, keren
τρέπω
1. op de een of andere manier 2. enigszins
πως
1. werken, doen, verrichten 2. bewerken, maken
ἐργάζομαισμαι
plaatsen
ἵστημι
1. in een toestand brengen 2. aanstellen, instellen
καθίστημι