Level 39 Level 41
Level 40

en bovendien....


102 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
op andere wijze
ἄλλως
daarna, dan
εἶτα
dier, levend wezen
ζῷον
1. tong 2. taal
γλῶσσα
kwaad, slecht
πονηρός
nuttig, bruikbaar
χρήσιμος
zelfs als
κἄν
waar
ὅπου
omhoog, boven
ἄνω
daar, ginds
ἐκεῖ
tussen
μεταξύ
vanwaar
ὅθεν
zonder, afgezonderd
χωρίς
plaats, district
χωρίον
wind, geest, adem
πνεῦμα
slechter
χείρων
waard achten
ἀξιόω
missen
ἁμαρτάνω
erbij passen, komen
προσήκω
huis-; geschikt
οἰκεῖος
wezen, essentie
οὐσία
huis
οἶκος
1. samenkomen 2. het geval zijn, gebeuren
συμβαίνω
heer
κύριος
opstellen
τάσσω
verwijderen, bevrijden
ἀπαλλάσσω
volk
λαός
bestaan, behoren tot
ὑπάρχω
verschil, meningsverschil
διαφορά
getuige
μάρτυς
beschuldigen, aanklagen
κατηγορέω
instemmen, mee eens zijn
ὁμολογέω
voedsel
τροφή
einde, doel
τέλος
10.000 ontelbaar
μυρίος
kleiner
ἐλάσσων
tiende
δέκατος
tweede
δεύτερος
zevende
ἕβδομος
twintigste
εἰκοστός
honderd
ἑκατόν
honderdste
ἑκατοστός
zesde
ἕκτος
negende
ἔνατος
achtste
ὄγδοος
vijfde
πεμπτός
vierde
τέταρτος
dertigste
τριακοστός
derde
τρίτος
eenvoudig, kort en goed
ἁπλῶς
getal
ἀριθμός
stadium, 185m
στάδιον
vorm, uiterlijk, houding
σχῆμα
bewegen, in beweging brengen
κινέω
partikel+ind+coni+opt
ἄν
1. opnieuw, weer 2. op zijn beurt
αὖ
en inderdaad
καίτοι
echter
μέντοι
inderdaad
ναί
zeker,dan niet, dus...?
οὐκοῦν
juist, precies
περ
welnu, dus
τοίνυν
o!
elk van beide
ἑκάτερος
juist degene die
ὅσπερ
wat voor een?
ποῖος
goddelijk
θεῖος
tempel
ναός
missen, nodig hebben
δέω
verwerven, krijgen
κτάομαι
overgeven, overhandigen
παραδίδωμι
kennis, wetenschap
ἐπιστήμη
waarschijnlijk(heid), gepast(heid)
εἰκός
duidelijk, evident
φανερός
geloof, vertrouwen
πίστις
wanneer?
πότε
totdat
ἕως
tot aan
μέχρι
geschikte moment, juiste tijdstip, kans, gelegenheid
καιρός
bondgenoot
σύμμαχος
opstelling
τάξις
1. opnemen 2. vernietigen, doden
ἀναιρέω
betrapt, gevangen genomen worden
ἁλίσκομαι
moeite, inspanning
πόνος
doen
δράω
noodzaak
ἀνάγκη
licht
φῶς
1. voortbrengen 2. groeien 3. (van nature) zijn
φύω
tekening, geschrift
γραφή
letter, geschrift
γράμμα
spreken, babbelen
λαλέω
vragen, iemand vragen om
ἔρομαι
verklaren, vertellen
φράζω
1. en niet 2. ook niet
μηδέ
noch ... noch
μήτε...μήτε
op deze manier, zo, hierheen
ὧδε
langs omhoog, verspreid over
ἀνά
ACC 1. verspreid over, ter hoogte van 2. volgens, wat betreft GEN vanaf .. Naar beneden
κατά
klein
μικρός
1. dus 2. dan in vragen
ἄρα
waarlijk
inderdaad
μήν