1
Ready to learn
Sein (zijn)
2
Ready to learn
Haben (hebben)
3
Ready to learn
Machen (maken)
4
Ready to learn
Heißen (heten)
5
Ready to learn
Werden (worden/zullen)
6
Ready to learn
Random grammatica regeltjes
7
Ready to learn
K1 - Fragen
8
Ready to learn
K1 - Antworten
9
Ready to learn
K1 - ND - I
10
Ready to learn
K1 - ND - II
11
Ready to learn
K1 - ND - III
12
Ready to learn
K1 - DN - I
13
Ready to learn
K1 - DN - II
14
Ready to learn
K1 - DN - III
15
Ready to learn
K2 - ND - I
16
Ready to learn
K2 - ND - II
17
Ready to learn
K2 - ND - III
18
Ready to learn
K2 - ND - IV
19
Ready to learn
K2 - DN - I
20
Ready to learn
K2 - DN - II
21
Ready to learn
K2 - DN - III
22
Ready to learn
K3 - ND - I
23
Ready to learn
K3 - ND - II
24
Ready to learn
K3 - ND - III
25
Ready to learn
K3 - DN - I
26
Ready to learn
K3 - DN - II
27
Ready to learn
K3 - DN - III
28
Ready to learn
K4 - ND - I
29
Ready to learn
K4 - ND - II
30
Ready to learn
K4 - ND - III
31
Ready to learn
K4 - DN - I
32
Ready to learn
K4 - DN - II
33
Ready to learn
K4 - DN - III
34
Ready to learn
K5 - Redemittel
35
Ready to learn
K5 - Fragen
36
Ready to learn
K5 - Antworten
37
Ready to learn
K5 - ND - I (leeg)
38
Ready to learn
K5 - ND II (leeg)
39
Ready to learn
K5 - ND III (leeg)
40
Ready to learn
K5 - DN I (leeg)
41
Ready to learn
K5 - DN II (leeg) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
42
Ready to learn
K5 - DN III (leeg) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
43
Ready to learn
K6 - ND - I
44
Ready to learn
K6 - ND - II
45
Ready to learn
K6 - ND - III
46
Ready to learn
K6 - DN - I
47
Ready to learn
K6 - DN - II
48
Ready to learn
K6 - DN III
49
Ready to learn
K7 - ND - I
50
Ready to learn
K7 - ND - II
51
Ready to learn
K7 - ND - III
52
Ready to learn
K7 - DN - I
53
Ready to learn
K7 - DN - II
54
Ready to learn
K7 - DN - III
55
Ready to learn
K8 - ND - I
56
Ready to learn
B2 - K1 - ND - I
57
Ready to learn
B2 - K2 - ND - I
58
Ready to learn
B2 - K2 - Redemittel
59
Ready to learn
B2 - K2 - Fragen
60
Ready to learn
B2 - K2 - Antworten
61
Ready to learn
B2 - K2 - ND - II
62
Ready to learn
B2 - K2 - ND - III
63
Ready to learn
B2 - K2 - DN - I
64
Ready to learn
B2 - K2 - DN - II
65
Ready to learn
B2 - K2 - DN - III
66
Ready to learn
B2 - K3 - ND - I
67
Ready to learn
B2 - K3 - ND - II
68
Ready to learn
B2 - K3 - ND - III
69
Ready to learn
B2 - K3 - DN - I
70
Ready to learn
B2 - K3 - DN - II
71
Ready to learn
B2 - K3 - DN - III
72
Ready to learn
B2 - K4 - ND - I
73
Ready to learn
B2 - K4 - ND - II
74
Ready to learn
B2 - K4 - ND - III
75
Ready to learn
B2 - K5 - ND I
76
Ready to learn
B2 - K5 - ND II
77
Ready to learn
B2 - K5 - ND III
78
Ready to learn
B2 - K5 - DN I (leeg)
79
Ready to learn
B2 - K5 - DN II (leeg)
80
Ready to learn
B2 - K5 - DN III (leeg)
81
Ready to learn
B2 - K6 - ND II
82
Ready to learn
B2 - K6 - ND III
83
Ready to learn
B2 - K6 - DN I
84
Ready to learn
B2 - K6 - DN II
85
Ready to learn
B2 - K6 - DN III
86
Ready to learn
B2 - K7 - ND I
87
Ready to learn
B2 - K7 - ND II
88
Ready to learn
B2 - K7 - ND III
89
Ready to learn
B2 - K7 - ND IV
90
Ready to learn
B2 - K7 - DN I
91
Ready to learn
B2 - K7 - DN II
92
Ready to learn
B2 - K7 - DN III
93
Ready to learn
B2 - K8 - ND I
94
Ready to learn
B2 - K8 - ND II
95
Ready to learn
B2 - K8 - ND III
96
Ready to learn
B2 - K8 - DN I
97
Ready to learn
B2 - K8 - DN II
98
Ready to learn
B2 - K8 - DN III
99
Ready to learn
K8 (leeg)
100
Ready to learn
K8 (leeg)
101
Ready to learn
K8 (leeg)
102
Ready to learn
K8 (leeg)
103
Ready to learn
K8 (leeg)
104
Ready to learn
B2 - K1 (leeg)
105
Ready to learn
B2 - K1 (leeg)
106
Ready to learn
B2 - K1 (leeg)
107
Ready to learn
B2 - K1 (leeg)
108
Ready to learn
B2 - K1 (leeg)
109
Ready to learn
B2 - K4 (leeg)
110
Ready to learn
B2 - K4 (leeg)
111
Ready to learn
B2 - K4 (leeg)
112
Ready to learn
B2 - K6 (leeg)
113
Multimedia
Uitleg Vokabelheft en klas 4 lijsten
114
Ready to learn
Vokabelheft
115
Ready to learn
Lektion 23 - Ein volles Sparschwein? (klas 4)
116
Ready to learn
K4 - Kunst und Kultur (klas 4)
117
Ready to learn
K5 - Mode und Kleidung (klas 4)
118
Ready to learn