Level 24 Level 26
Level 25

Verbos


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chī
打电话
dǎdiànhuà
学习
xuéxí
kāi
喂(叹词)
wèi (tàn cí)
jiào
下雨
xiàyǔ
mǎi
认识
rènshí
睡觉
shuìjiào
xiě
zài
shuō
zuò
喜欢
xǐhuān
zhù
kàn
tīng
xiǎng
néng
huì
zuò
shì
yǒu
工作
gōngzuò
看见
kànjiàn
lái
huí