Level 5 Level 7
Level 6

DOES MONEY REALLY AFFECT MOTIVATION


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Overemphasis (n) /ˌoʊvərˈemfəsɪs/
Sự nhấn mạnh quá mức
Demotivate (v) /ˌdiːˈmoʊtɪveɪt/
tước bỏ động cơ thúc đẩy
motivate (v)['moutiveit]
thúc đẩy làm động cơ thúc đẩy
Reluctant (adj) /rɪˈlʌktənt/
Miễn cưỡng; bất đắc dĩ
Retain (v) /rɪˈteɪn/
Giữ lại
Incentive (n) /ɪnˈsentɪv/
Khuyến khích, khích lệ; thúc đẩy
Wholesome (adj) /ˈhoʊlsəm/
Lành, không độc
TO CAUSE A STIR
KHUẨY ĐỘNG PHONG TRÀO
Other side of the coin
Mặt đối lập hoặc mặt ngược lại của vấn đề.
motivation (n)[,mouti'vei∫n]
sự thúc đẩy, động cơ thúc đẩy
policy
chính sách
announce (v)/ə´nauns/
thông báo