1
Ready to learn
Kapitel 1: Nederlands - Duits I
2
Ready to learn
Kapitel 1: Nederlands - Duits II
3
Ready to learn
Kapitel 1: Nederlands - Duits III
4
Ready to learn
Kapitel 1: Duits - Nederlands I
5
Ready to learn
Kapitel 1: Duits - Nederlands II
6
Ready to learn
Kapitel 1: Duits - Nederlands III
7
Ready to learn
Werkwoorden: Haben und Sein
8
Ready to learn
Werkwoorden: Werden
9
Ready to learn
Kapitel 2: Nederlands - Duits I
10
Ready to learn
Kapitel 2: Nederlands - Duits II
11
Ready to learn
Kapitel 2: Nederlands - Duits III
12
Ready to learn
Kapitel 2: Nederlands - Duits IV
13
Ready to learn
Werkwoorden: Machen und Heißen
14
Ready to learn
Kapitel 2: Duits - Nederlands I
15
Ready to learn
Kapitel 2: Duits - Nederlands II
16
Ready to learn
Kapitel 2: Duits - Nederlands III
17
Ready to learn
Werkwoorden: De vijf modale werkwoorden
18
Ready to learn
Kapitel 3: Nederlands - Duits I
19
Ready to learn
Kapitel 3: Nederlands - Duits II
20
Ready to learn
Kapitel 3: Nederlands - Duits III
21
Ready to learn
Kapitel 3: Duits - Nederlands I
22
Ready to learn
Kapitel 3: Duits - Nederlands II
23
Ready to learn
Kapitel 3: Duits - Nederlands III
24
Ready to learn
Het bezittelijk voornaamwoord
25
Ready to learn
Kapitel 4: Nederlands - Duits I
26
Ready to learn
Kapitel 4: Nederlands - Duits II
27
Ready to learn
Kapitel 4: Nederlands - Duits III
28
Ready to learn
Kapitel 4: Duits - Nederlands I
29
Ready to learn
Kapitel 4: Duits - Nederlands II
30
Ready to learn
Kapitel 4: Duits - Nederlands III
31
Ready to learn
Werkwoorden: Nog drie modale werkwoorden
32
Ready to learn
Naamvallen: De vierde naamval (Akkusativ)
33
Multimedia
Link naar Kapitel 5-8