Level 1 Level 3
Level 2

nivel dos


304 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hermano/a
brother/sister
padre
father
madre
mother
¡Lo siento!
I'm sorry
interrogación
¿?
exclamación
¡!
mapa
map
argentum
silver نقره
vuelto
turn گردش
al
a+el : to the
mundo
world
una vuelta al mundo
گردشی به دنیا
continente
قاره
vocal
vowel حرف صدادار
consonante
consonant حروف بیصدا
ciudad
city
rotulador
ماژیک marker pen
singular
مفرد
plural
جمع
regular
فعل با قاعده
irregular
فعل بی قاعده
ser
be بودن
soy
هستم
eres
هستی
es
است
somos
هستیم
sois
هستید
son
هستند
soy eres es somos sois son
ser (conjugación)
identificar
identify تشخیص هویت
nacionalidad
nationality ملیت، تابعیت
profesión
profession حرفه
dónde
where کجا
de
of, from, coming from
adjetivo
adjective
profesor/a
teacher m/f
pintor/a
painter m/f
director/a
director m/f مدیر
¿De dónde eres?
where are you from?
Irán
Iran
iraní
iranian
médico/a
physician, dr m/f
ingeniero/a
engineer m/f
cocinero/a
chef, cook m/f آشپز
dependiente/a
shop assistant, dependent m/f فروشنده
abogado/a
lawyer m/f
deporte
sport
deportista
ورزشکار آقا یا خانم
taxista
راننده تاکسی آقا یا خانم
peluquero/a
hairdresser m/f
policía
پلیس آقا یا خانم
actor/actriz
actor/actress
estudiante
student آقا یا خانم
enfermero/a
nurse m/f
casa
home, house
ama
mistress
ama de casa
خانه دار
a
to, at
qué
what, which که
dedicarse
devote oneself خود را اختصاص دادن، فدا کردن، وقف کردن
¿A qué te dedicas?
چه کاره ای؟ (غیر رسمیه
mucho gusto
nice to meet you [formal]
fisioterapia
physiotherapy
fisioterapeuta
physiotherapist
Inglaterra
England
Francia
France
inglés
english man
inglesa
english woman
francés
french man
francesa
french woman
por ejemplo
for example
negro/a
black m/f
y/e
and
o/u
or
verdad
true
falso
false
compañero/a
classmate m/f
nervioso/a
nervous, worried, bad-tempered m/f
tranquilo/a
relaxed m/f
aburrido/a
boring m/f
interesante
interesting
contento/a
happy, glad, satisfied, pleased m/f
feliz
contento/a, happy, glad
triste
sad, miserable, dismal, gloomy
como
like, for example
cómo
how
¿Cómo te sientes?
برای سوال پرسیدن درباره حالت روحی
¿Qué tal (Cómo) está usted?
احوالپرسی رسمی از مفرد
¿Qué tal (Cómo) están ustedes?
احوالپرسی رسمی از جمع
¿Qué tal (Cómo) estás?
احوالپرسی غیررسمی از مفرد
¿Qué tal (Cómo) estáis?
احوالپرسی غیررسمی از جمع
abuelo/a
grandfather/mother
¿Cómo se llama tu abuela?
اسم مادربزرگت چیه؟
amigo/a
friend m/f
Costa Rica
کشور کاستاریکا در امریکای لاتین
costarricense
اهل کاستاریکا خانم یا آقا
Argentina
کشور آرژانتین در جنوب امریکا
argentino/a
argentinian m/f
Marruecos
Morroco کشور مراکش در شمال آفریقا
marroquí
اهل مراکش خانم یا آقا
sud/sur
south
norte
north
este
east
oeste
west
Egipto
Egypt مصر
egipcio/a
egyptian m/f
japonés/a
japanese m/f
italiano/a
italian m/f
Estados Unidos
United States
estadounidense
american خانم یا آقا
español/a
spanish m/f
colombiano/a
colombian m/f
chino/a
chinese m/f
Brasil
Brazil کشور برزیل در امریکا
brasileño/a
brazilian m/f
Bélgica
Belgium بلژیک
belga
belgian خانم یا آقا
Alemania
Germany آلمان
alemán/a
german m/f
Europa
Europe
Oceanía
اقیانوسیه
Nueva Zelanda
New Zealand
normalmente
normally, usually
con
with
su
his, her, your
propio/a
own خود m/f
forma
form, shape
cubano/a
cuban m/f
portugués/a
portuguese
chicos/chicas
boys/girls
muy
very
muy bien
very good, I'm fine.
escuela
school
idioma
language, idiom
¿Por qué?
why? for what?
completamente
completely, thoroughly
fantástico
fantastic, wonderful
azul
blue
traductor/a
translator m/f ترجمه گر نوشتاری
sábado
saturday شنبه
domingo
sunday یکشنبه
lunes
monday دوشنبه
martes
tuesday سه شنبه
miércoles
wednesday چهارشنبه
jueves
thursday پنجشنبه
viernes
friday جمعه
enero
january
febero
february
marzo
march
abril
april
mayo
may
junio
june
julio
july
agosto
august
septiembre
september
octubre
october
noviembre
november
diciembre
december
quién?
who? (1 person)
quienes?
who? (more than 1 person)
cuándo?
when?
cuál?
which?
-s
برای تبدیل کردن کلمات با انتهای (صدادار) به جمع vowel
-es
برای تبدیل کردن کلمات با انتهای (بی صدا) و (ای موکد) و (او موکد) به جمع consonant, stressed i,u
-es/ no change
برای تبدیل کردن کلمات با انتهای (اس) به جمع s
-ces
برای تبدیل کردن کلمات با انتهای (ثتا) به جمع z
competencia
field, competition
sustantivos
nouns
uso
use, usage
arquitecto/a
architect
regla
rule, ruler قانون، خط کش
moto
motorcycle
foto
photo
hombre
man
toro
bull حیوانات نر، گاو وحشی
río
river
mar
sea
montaña
mountain
océano
ocean
Nilo
Nile
mes
month
año
year
blanco/a
white
verde
green
amor
love, darling, honey, beloved, sweetie, sweet pea, sweetheart
viaje
trip, journey, drive
garaje
garage
tema
subject, matter
crema
cream
mujer
woman
toro/vaca
cow m/f
letras
letters حروف
abecedario
alphabet
razón
reason
corazón
honey, darling, ...
buzón
mailbox
amistad
friendship, amity
juventud
youth, youthfulness, girlhood
costumbre
practice, habit, custom, usage
vejez
old age
cambiante
changeable
añadido
added
león/a
lion m/f
hijo/a
son/daughter
futbolista
soccer player
perro/a
dog m/f
tenista
tennis player
turista
tourist
psicólogo/a
psychologist
amante
lover
periodista
reporter, journalist, newspaperman/woman
acierto
correct answer
conductor/a
conveyer, conveyor, conductor m/f حامل، ناقل، هادی، رسانا
primo/a
premium, bonus, cousin m/f جایزه،مزایا، عمو/عمه/خاله/دایی زاده
doctor/a
dr, Ph.D m/f
tío/a
uncle/aunt, auntie[informal]
ayudante
assisting, cooperating, additional
artista
artist
señor/a
Mr/Mrs, sir/lady
pianista
pianist
camarero/a
waiter/waitress, steward/stewardess m/f گارسون، پیشخدمت
indicar
indicate, mark
para
in order to, so as to, for, to, of
número/cantidad
quantity, amount m/f
objeto
object, thing, purpose
los/las
plural of el / la
caso
case, situation
especial
special, particular
cambiarse
change
comprende
comprises شامل
género
gender
solo/a
single. unique, only, sole m/f
van
go
tienen
they have
papel
paper, role
rey
king
jersey
پیزاهن کشباف
esquí
ski, skiing
bambú
bamboo چوب خیزران، عصای هندی
champú
shampoo
paraguas
umbrella
pez
fish
tijeras
scissors قیچی
sed
thirst تشنگی
hambre
hunger گرسنگی
siguiente
next, following
papá
pope پاپ، کاهن بزرگ، پیشوای بزرگ کاتولیکها
sofá
sofa, couch نیمکت، مبل چند نفره
luz
light
pie
foot
tren
train
tea
preguntar
ask, question
decir
say, tell
Polonia
Poland کشور لهستان
polaco
polish خانم یا آقا اهل لهستان
sujeto
subject فاعل
utilizar
use, apply
cosa
thing, stuff
Rosario
Rosary
¿Qué haces?
what do you do?
hacerse
grow into a job
datos
fact, data, input
aquí
here
Perú
Peru کشوری در جنوب غربی امریکا
peruano/a
peruvian m/f اهل پرو
catalán
catalan, from Catalonia
mi
my
marca
mark
opción
option, choice
conocer
know, get to know, meet, know each other
a
in connection with, to
otro/a
other m/f
relación/a
correlation m/f
pregunta
question, query
respuesta
answer, response
esa
that
Rusia
Russia کشور روسیه
ruso
russian خانم یا آقا اهل روسیه
Ucrania
Ukraine کشور اوکراین
ucraniano/a
ukrainian m/f اهل اوکراین
copa
cup
Oporto
در شمال غربی پرتغال
siempre
always, forever, ever
fácil
facile, superficial, easy, simple, elementary
escuchar
listen
después
afterwards, next, after, later
Chile
Chili کشور چیلی
chileno/a
chilean m/f اهل چیلی
leer
read
pues
well; and then; because
¡Vamos!
come on!
frase
sentence
vacaciones
vacation تعطیلات
desayunar
have breakfast
cenar
have dinner
almorzar
have lunch
sentir
feel
México
مکزیک
mexicano/a
اهل مکزیک m/f
músico
musician خانم یا آقا
intérprete
ترجمه گر شفاهی خانم یا آقا
África
Africa
América
America