Level 31 Level 33
Level 32

Day 32


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
customary
хэвийн, жирийн, ердийн
transparent
тунгалаг, гэрэлтдэг
scald
шалзлах, халуун уусмал, түлэгдэх
epidemic
голомтот халдвар, тархалт, дэлгэрэлт
obesity
таргалалт, өөхлөлт
magnify
томруулах, хэтрүүлэх, өсгөх
chiropractor
бариач
obstacle
бартаа, дараа, саад бэрхшээл
ventilate
агааржуулах, салхилуулах
jeopardize
аюулд орох, аюул учруулах
negative
сөрөг, үгүйсгэх хэлбэр
pension
тэтгэвэр, тэтгэлэг
vital
амьдралын, амин чухал
municipal
хотын, хотын захиргааны
oral
аман