344 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
affection
sevgi, şefkat
account
anlatım ,hesap
admission
kabul ,giriş
adult
yetişkin
advance
ilerleme
advertising
reklamcılık
affair
iş, olay
agency
acenta, kurum
agent
temsilci
allowance
harçlık, izin, pay
appearance
görünüş,ortaya çıkma
application
uygulama, başvuru
appointment
atama, randevu
approach
yaklaşım
approval
onay
arrival
varış, geliş
aspect
yön, özellik, taraf
assessment
değerlendirme
association
kurum, bağlantı
assumption
varsayım
attempt
attempt
audience
izleyici, dinleyici
body
beden, gövde, ceset
budget
bütçe
business
iş , iş yeri
candidate
aday
care
ilgi, dikkat, bakım
case
durum, vaka, dava
challenge
sorun, engel
circumstance
durum, koşul
colleague
meslektaş
combination
bileşim
commission
komisyon, kurul, iş
commitment
bağlılık , sorumluluk
comparison
karşılaştırma
complaint
şikayet
component
bileşen
concept
kavram,fikir
concern
endişe, kaygı, ilgi
conclusion
sonuç
condition
durum, koşul, hastalık
conflict
çatışma, anlaşmazlık
consequence
sonuç
consideration
düşünme
construction
yapım
consumption
tüketim
contest
yarışma, mücadele
conversation
sohbet, iletişim
conviction
görüş, inanç
cooperation
işbirliği, dayanışma
cost
maliyet, ücret
counter
tezgah, fiş
crew
mürettebat, ekip
definition
tanımlama
illusion
göz aldanması
demonstration
gösterme, gösteri
department
daire, bölüm
departure
ayrılma, kalkış
determination
azim, kararlılık, belirleme
disaster
felaket
discovery
keşif, bılgu
discussion
tartışma
disease
hastalık
display
sergi, gösteri
distinction
ayırım
distribution
dağıtım
duty
görev, sorumluluk
earth
dünya, toprak, yer
edition
basım, baskı
effect
etki
efficiency
verimlilik
effort
çaba
emergency
acil durum
emphasis
vurgu, önem
empire
imparatorluk
employment
enthusiasm
heves
entrance
giriş
establishment
kuruluş
event
olay
evidence
kanıt
examination
inceleme, muayene, sınav
exception
istisna
existence
existence
expansion
genişleme
expenditure
masraf,gider
expense
masraf
experiment
experiment
experience
deneyim
explanation
açıklama
explosion
patlama
expression
ifade
extension
genişletme
extent
boyut
fact
gerçek
force
güç, zorlama, kuvvet
function
işlev, görev
gap
boşluk, fark
generation
üretim, nesil
growth
büyüme, gelişme
guide
rehber, kılavuz
heat
ısı, ateş
. identity
kimlik
implication
ima, çıkarım
impression
izlenim, etki
improvement
improvement
incident
olay
increase
artış
indication
belirti
individual
birey
infant
bebek
initiative
girişim, teşebbüs
innovation
yenilik
instance
örnek
insurance
sigorta
intention
niyet, amaç
interaction
etkileşim
interest
faiz, çıkar
interpretation
yorum, çeviri
. interval
mola
intervention
müdahale
investigation
araştırma
investment
yatırım
involvement
karışma
issue
konu, sorun
. journey
gezi, yolculuk
judgment
yargı, kanı
layer
katman, tabaka
. lift
asansör
maintenance
bakım, koruma
manner
tarz, biçim, şekil
match
maç, kibrit, eş
means
araç, yöntem, olanak
measure
önlem, ölçü
measuremen
ölçüm, ölçü
negotiation
görüşme
notice
duyuru, uyarı, dikkat
objection
itiraz, karşı çıkma
objective
amaç, hedef
occasion
fırsat
opposition
muhalefet, itiraz
order
sıra, düzen, emir
outcome
sonuç
output
ürün, çıktı
pattern
tarz, şekil
payment
ödeme, ücret
phase
aşama, evre
pleasure
keyif, zevk, memnuniyet
point
husus,sorun
possession
mal mülk, sahip olma
preference
tecih
present
bugün, şu an, hediye
price
fiyat, bedel
progress
geişme
promotion
terfi
property
özellik, eşya, mal mülk
proportion
oran
proposal
teklif
provision
temin, koşul
quality
nitelik
question
sorun
reason
mantık, neden
recognition
tanıma,doğrulama
recommendation
tavsiye
recovery
iyileşme
reference
başvuru, atıf
relief
rahatlama
replacement
yerine geçme
representation
temsil, sembol, tasvir
reputation
ün
request
rica, istek
requirement
gereksinim
resignation
istifa
resolution
teklif, öneri, karar
response
cevap, yanıt
retirement
emeklilik
reward
ödül
sense
duyu ,anlam
settlement
yerleşim
share
hisse(pay)
significance
önem
species
tür
state
durum, devlet
step
adım, basamak
stone
taş
strike
grev,saldırı
struggle
çaba
suspicion
kuşku, şüphe
thought
thought
title
unvan,başlık
treatment
tedavi, davranış
treaty
anlaşma
trial
deneme, mahkeme
troop
askeri birlik
union
birlik, sendika
view
fikir,görüş
wage
ücret
welfare
refah, zenginlik
indifference
aldırmazlık, ilgisizlik
prosperity
zenginlik, refah
excavation
kazı
advancement
ilerleme
profit
kar
recession
durgunluk
dedication
adama, bağlılık
fertility
verimlilik
participation
katılım
detriment
zarar
shortage
kıtlık
acquisition
edinim
corruption
yolsuzluk, bozulma
asset
değerli şey, mülk
commodity
ticari mal
conservation
koruma
invention
icat
dependence
bağımlılık
eruption
patlama
exploitation
sömürü, faydalanma
susceptibility
savunmasızlık, hassasiyet
discrimination
ayırım
counterpart
benzer, emsal
declaration
ilan, bildiri
disorder
bozukluk
exposure
maruz kalma
incentive
teşvik
ingredient
muhteva, içerik
outbreak
patlak verme
quotation
alıntı, fiyat teklifi
surplus
fazlalık
deficit
eksiklik
deficiency
yetersizlik
utilization
kullanım
extinction
yok olma
duration
devam, süre
defect
kusur
discrepancy
çelişki
scarcity
kıtlık
starvation
açlık, açlıktan ölme
correlation
ilişki, oran
redundancy
fazlalık
vacancy
açık kadro, boşluk
detection
bulma, keşfetme
dismissal
işten çıkarma
advent
gelme, ortaya çıkma
destination
varış yeri
sensation
duyum, his
conversion
dönüşüm, çevirme
manifestation
belirti, gösterge
episode
olay, hadise, bölüm
rainfall
yağış miktarı
occurrence
olay, meydana gelme
recreation
ara, dinlenme
legitimacy
geçerlilik, yasallık
reassessment
yeniden değerlendirme
compensation
tazminat, telafi
conformity
benzerlik, uygunluk
scholarship
burs,ilim
essence
esas, nitelik
integration
birleştirme
prevalence
yaygınlık
settler
yerleşimci
inhabitant
oturan kişi
functionality
işlevsellik
disturbance
rahatsızlık
framework
yapı, çatı
conductivity
iletkenlik
reversal
tersine çevirme
manuscript
el yazması
removal
ortadan kaldırma
descendant
soyundan gelen kimse
indicator
gösterge, sinyal
intake
giriş, alınan miktar
supplement
ek, ilave
acceptance
kabul, alma
disruption
kesinti, aksama
pollutant
kirletici madde
predator
yırtıcı hayvan
province
il, vilayet
adoption
kabullenme, benimseme
falsehood
yalancılık, sahtelik
enlargement
genişleme
fluctuation
dalgalanma, değişim
remedy
çare, deva
solidarity
dayanışma, birlik
sustainability
sürdürülebilirlik
clarity
belirginlik, açıklık
credibility
güvenilirlik
immunity
bağışıklık
complication
karmaşıklık
consultation
danışma, görüşme
supplier
tedarikçi
arousal
uyarılma
predictor
kahin, öngörücü
deceit
hilekarlık
destiny
kader
expectancy
beklenti
verse
kıta
attentiveness
dikkat,nezaket
attachment
bağlılık, ilave
familiarity
aşinalık, bilme
rotation
dönüşüm, devir
allocation
tahsisat, ayırma
cohesion
uyumluluk
concession
taviz
conscience
vicdan
constraint
sınırlama, zorlama
cruise
gemi seyahati
recurrence
tekrarlanma
refusal
kabul etmeme
allusion
ima, kinaye
amplification
yükselme, artırma
apprehension
endişe
compression
basınç
reinforcement
güçlendirme
permanence
kalıcılık
fury
öfke
liability
sorumluluk
impairment
sakatlık
instinct
iç güdü
jeopardy
tehlike
avidity
istek
confiscation
el koyma
exhaustion
yorgunluk
enrollment
kayıt
compliment
övgü
extremity
uç kısım
mistrust
güvensizlik
compliance
riayet,uyum
contingency
olasılık, ihtimal
confinement
hapsedilme
consultancy
danışmanlık
discretion
sağ duyu
disposition
karakter, yapı
drill
matkap
pretension
gösteriş
diversion
yönünü değiştirme
detention
tutuklama
deserter
firari
engagement
nişanlılık, sözleşme
refinement
arıtma
malady
hastalık
inversion
tersine çevirme
intersection
kavşak
common sense
sağ duyu