1
Ready to learn
Шинэ үгс №1 - Төлөөний үгс, Асуух үгс
2
Ready to learn
Шинэ үгс №1 - Тэмдэг нэр - Adjectives
3
Ready to learn
Шинэ үгс №1 - Нэр үгс- Nouns
4
Ready to learn
Шинэ үгс №1 - Дайвар үгс, Үйл үгс -Adverbs, Verbs
5
Ready to learn
Хэллэг (Хуудас 1) Харъяалах төлөөний үгс-Possessiv
6
Ready to learn
Хэллэг (Хуудас 2) Demonstrative pronouns - Заах тө
7
Ready to learn
Хэллэг (Хуудас 3) - A/AN - Demonstra
8
Ready to learn
Хэллэг (Хуудас 4) -THE - Definite ar
9
Ready to learn
Хэллэг (Хуудас 5) - Miscellaneous | Холимог
10
Ready to learn
Хэллэг (Хуудас 6) - Miscellaneous | Холимог
11
Ready to learn
Хэллэг (Хуудас 7) - Miscellaneous | Холимог
12
Ready to learn
Өгүүлбэр (Хуудас 8) - What’s it like? Энэ ямар вэ?
13
Ready to learn
Өгүүлбэр (Хуудас 9) - This is ... - Энэ бол ...
14
Ready to learn
Өгүүлбэр (Хуудас 10) - He/She is ... - Тэр бол ...
15
Ready to learn
Өгүүлбэр (Хуудас 11) - Тэр хэн бэ? Тэр ямар хүн бэ
16
Ready to learn
Өгүүлбэр (Хуудас 12) What’s he/she like? What’s it
17
Ready to learn
Өгүүлбэр (Хуудас 13) - What’s he/she like? What’s
18
Ready to learn
Өгүүлбэр (Хуудас 14) - Miscellaneous | Холимог
19
Ready to learn
Шинэ үгс №2 - Асуух үгс, Олон тооны өмнө хэрэглэх
20
Ready to learn
Шинэ үгс №2 - Холимог үгс | Miscellaneous
21
Ready to learn
Шинэ үгс №2 - Тэмдэг нэр - Adjectives
22
Ready to learn
Шинэ үгс №2 - Нэр үгс- Nouns