Level 12 Level 14
Level 13

Bureaucracy


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Fenoy kefy ity azafady?
Can you fill out this form please?
Iza no anaranao?
What is your name?
[NAME] no anarako
My name is [NAME]
Oviana ianao no teraka?
When were you born?
Teraka tamin'ny [PLACE] aho
I was born in [PLACE]
Avy aiza ianao?
Where do you come from?
Avy any [PLACE] aho.
I come from [PLACE]
Hafiriana no hijanonanao eto Madagasikara?
How long are you staying in Madagascar?
Mijanona [#] andro/herinandro/volana eto Madagasikara aho.
I am staying in Madagascar for [#] days/weeks/months
Hiasa eto ianao sa haka rivotra?
Are you here for business or vacation?
Misy zavatra tokony hotandremanay manokana ve?
Is there anything we should pay particular attention to?
Soniavo eto azafady
Please sign here
Aiza ny biraoni'I [X]
Where's [X]'s office?
taratasy fangatahana
application form
anarana
surname
fanampin anarana
first name
daty nahaterahana
date of birth
toerana nahaterahana
place of birth
lahy/vavy
male/female
manambady/tsy manambady
married/single
asa
profession
adiresy
address
fihaviana
nationality
anton-dia
reason for travel
raharaha
business
fizahan-tany
tourism
daty nahatongavana
date of arrival
daty hiverenana
date of departure
pasipaoro
passport
nimeraon'ny pasipaoro
passport number
sary tapaka
passport photograph
kopian'ny
a copy of
manan-kery
valid
visa
visa
fambolena
agriculture
fiarovana
defense
fampianarana
education
fahasalamana
health
fitsarana
justice
fitaterana
transport
rano sy ala
water and forests