Level 40 Level 42
Level 41

Literatura


83 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acrostic
akrostych
allegory
alegoria
anthology
antologia
antithesis
antyteza
aphorism
aforyzm
assonance
asonans
author
autor
autobiography
autobiografia
ballad
ballada
bibliography
bibliografia
byronic hero
bohater bajroniczny
chapter
rozdział
character
postać
children's literature
literatura dla dzieci
content
treść
cover
okładka
detective fiction
powieść kryminalna
diary
dziennik
drama
dramat
elegy
elegia
epic poetry
epika
epistolary novel
powieść epistolarna
essay
esej
fairy tale
bajka
fiction
fikcja
fictional
fikcyjny
figure of speech
figura retoryczna
flashback
retrospektywa (syn: retrospective)
hero
bohater
heroine
bohaterka
hexameter
heksametr
historical novel
powieść historyczna
hyperbole
hiperbola
iamb
jamb
idyllic
idylliczny; sielankowy
incunable
inkunabuł
irony
ironia
legend
legenda
line
wers (syn: verse)
literary criticism
krytyka literacka
literary
literacki
literary theory
teoria literatury
literature
literatura
lyric poetry
liryka
manuscript
rękopis
masculine rhyme
rym męski
metaphor
metafora
metonymy
metonimia
metre
metrum
narrative
narracja
narrative poetry
poemat (s: poem)
narrator
narrator
novel
powieść
novelist
powieściopisarz
novella
nowela
nursery rhyme
rymowanka
ode
oda
pamphlet
pamflet
personification
personifikacja; uosobienie
picaresque novel
powieść łotrzykowska
poem
1. wiersz 2. poemat
poetry
poezja
prose poetry
proza poetycka
prose
proza
psychological novel
powieść psychologiczna
to publish
wydać
publisher
wydawca
to read
czytać
reader
czytelnik
rhetorical question
pytanie retoryczne
rhyme
rym
satire
satyra
satirical
satyryczny
satirist
satyryk
short story
opowiadanie
sonnet
sonet
surprise ending
zaskakujące zakończenie
tragic hero
bohater tragiczny
tragicomedy
tragikomedia
trochee
trochej
unrhymed
nierymowany; bezrymowy
verse
wiersz; strofa; zwrotka
writer
pisarz