Level 47 Level 49
Level 48

Matematyka


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
absolute value
wartość bezwzględna
intersection
sekcja wspólna
addition
dodawanie
linear algebra
algebra liniowa
algorithm
algorytm
linear function
funkcja liniowa
arithmetic
arytmetyka
logarithm
logarytm
arithmetic progression
ciąg arytmetyczny
mathematician
matematyk
basis point
punkt bazowy
mathematics
matematyka
Cartesian product
iloczyn kartezjański
multiplication
mnożenie
combinatorics
kombinatoryka
multiplication table
tabliczka mnożenia
constant
stała
natural numbers
liczby naturalne
digit
cyfra
per mill
promil
division
dzielenie
perfect number
liczba doskonała
equation
równanie
prime number
liczba pierwsza
exponentiation
potęgowanie
probability theory
teoria prawdopodobieństwa
factorial
silnia
product
iloczyn
five minus three equals two
pięć minus trzy równa się dwa
quadratic function
funkcja kwadratowa
quotient
iloraz
five times three equals fifteen
pięć razy trzy równa się piętnaście
recurrence relation
równanie rekurencyjne
rounding
zaokrąglanie
fraction
ułamek
set
zbiór
greatest common divisor
największy wspólny dzielnik
subset
podzbiór
subtraction
odejmowanie
injective function
funkcja różnowartościowa
three plus five equals eight
trzy plus pięć równa się osiem
integral equation
równanie całkowe
root
pierwiastek (matematyka)