Level 49 Level 51
Level 50

Genetyka


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
autosome
autosom
cell
komórka
cell division
podział komórki
cell nucleus
jądro komórkowe
chromatid
chromatyda
chromosomal inversion
inwersja chromosomowa
chromosome
chromosom
cloning
klonowanie
codon
kodon
crossbreeding
krzyżowanie ras
cytogenetics
cytogenetyka
deletion
delecja
DNA replication
replikacja DNA
DNA sequencing
sekwencjonowanie DNA
gene cluster
klaster genetyczny
genetic code
kod genetyczny
genetic disorder
choroba genetyczna (syn: genetic disease)
genetic engineering
inżynieria genetyczna
genetics
genetyka
genome
genom
genotype
genotyp
heredity
dziedziczność
heritability
odziedziczalność
interrupted gene
gen podzielony
karyotype
kariotyp
mutation
mutacja
nucleosome
nukleosom
population genetics
genetyka populacji
prenatal diagnosis
badania prenatalne
reading frame
ramka odczytu
ribosome
rybosom
telomere
telomer