Level 57 Level 59
Level 58

Społeczeństwo


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a break with tradition
zerwanie z tradycją
acculturation
akulturacja
altruism
altruizm
antisocial
aspołeczny
apartheid
apartheid
assimilation
asymilacja
behaviour
zachowanie
census
spis ludności
civil disobedience
nieposłuszeństwo obywatelskie
civil society
społeczeństwo obywatelskie
colour bar
segregacja rasowa
cultural diffusion
dyfuzja kulturowa
culture shock
szok kulturowy
developing country
kraj rozwijający się
dual nationality
podwójne obywatelstwo
ethnic group
grupa etniczna
fanaticism
fanatyzm
freemasonry
masoneria; wolnomularstwo
functional illiteracy
analfabetyzm funkcjonalny
ghetto
getto
global village
globalna wioska
globalization
globalizacja
hierarchy
hierarchia
homeless
bezdomny
homelessness
bezdomność
homo sovieticus
homo sovieticus
ideology
ideologia
illiteracy
analfabetyzm
integration
integracja
landed gentry
ziemianie; ziemiaństwo
local community
społeczność lokalna
mass society
społeczeństwo masowe
middle class
klasa średnia
nation
naród
norm
norma
patriot
patriota
patriotic
patriotyczny
patriotism
patriotyzm
peer group
grupa rówieśnicza (syn: contemporaries)
primary group
grupa pierwotna
proletariat
proletariat
secondary group
grupa wtórna
social alienation
alienacja, społeczne wyobcowanie
social class
klasa społeczna
social communication
komunikacja społeczna
social contract
umowa społeczna
social development
rozwój społeczny
social fact
fakt społeczny
social group
grupa społeczna
social identity
tożsamość społeczna
social interaction
interakcja społeczna
social movement
ruch społeczny
social order
ład społeczny
social relation
stosunek społeczny
social structure
struktura społeczna
social unit
jednostka społeczna
society
społeczeństwo
standard of living
stopa życiowa
struggle for existence
walka o przetrwanie
women's rights
prawa kobiet