Level 1 Level 3
Level 2

1-15 Difícil


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Parte da igrexia situada na cabeceira e que ten forma semicircular ou poligonal e sobresae da fachada posterior
Ábside
Escultura non exenta na que o relevo sobresae máis da metade do bulto respecto ao plano do fondo
Altorelevo
Forma na que se dispoñen os elementos na construcción dun muro consistente nun paramento consitituido por sillares cuxos bordes ou xuntas están refundidos en relación ás caras
Aparello almofadado
Forma na que se dispoñen os elementos na construcción dun muro a base de pedras sen labrar ou pouco labradas, toscas ou irregulares, colocados sen orden de tamaños e fiados e unidos con argamasa
Aparello cachotería
Forma na que se dispoñen os elementos na construcción dun muro a base de sillares ben trabados e regulares. Denomínase soga e tizón cando os sillares (pedra labrada en forma paralelepípeda) alternan os lados longo e curto
Aparello de cantería
Segmento de arco qe sobrevoa o tellado da nave lateral e que transmite o empuxe lateral da bóveda central ao contraforte. Tamén serve para conducir a auga da chuvia a través dun canal excavado no seu extrados ata a gárgola. Será fundamental no gótico
Arcobotante
É aquel que consta de dous segmentos de arco que forman ángulo cóncavo. Chámaselle oxival porque ten forma de medio ollo
Arco apuntado
Arco ultrasemicircular, ou sexa, que ten unha curva que sobrepasa a circunferencia nunha metade ou nun tercio de radio. Utilizado polos hispanovisigodos e no estilo musulmán posterior
Arco de ferradura
Aquel semicircular que ten a frecha igual á semiluz. A súa proxección lineal no espazo enxendra a bóveda de canón ou de medio canón. Empregado na arte romana e renacentista
Arco de medio punto
Chamado tamén perpiaño. É aquel que se dispón transversalmente ao eixe da nave, cinguindo a bóveda
Arco faixón
Aquel que é paralelo ao eixe lonxitudinal da nave e que a separa da nave contigua
Arco formeiro
Aquel cuia frecha é maior que a súa semiluz. Tamén se chama realzado
Arco peraltado
Aquel que ten a frecha menor que a súa semiluz
Arco rebaixado
Parte do entaboamento onde descansa o friso. Colócase por riba da última parte do capitel
Arquitrabe
Cada un dos arcos abocinados dunha portada, normalmente románica ou gótica, que adoita estar decorada con estatuas ou figuras
Arquivolta