Level 9 Level 11
Level 10

Nacionalidades


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
韩国人
Hánguó rén
中国人
Zhōngguó rén
德语人
Déyǔ rén
墨西哥人
Mòxīgē rén
美国人
Měiguó rén
加拿大人
Jiānádà rén
法语人
Fǎyǔ rén
意大利人
Yìdàlì rén
俄语人
Èyǔ rén
日本人
Rìběn rén
英国人
Yīngguó rén